top of page

FOURTH - YEAR

VA-38.1.jpg

Kaya Chikitsa

Kshar Karma.jpg

Shalaya Tantra

Shalakya Tantra-Netra Roga.jpg

Shalakya Tantra

bottom of page